VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO KUPNÍ SMLOUVY

(znění účinné od 15. 9. 2023)

MUSIC STALL s.r.o. se sídlem U strouhy 276, 196 00 Praha 9

IČ: 27400247, DIČ: CZ27400247

zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 110074

Kontaktní údaje:

adresa sídla: U strouhy 276, 196 00 Praha 9, Česká republika

adresa pro doručování: Music Stall s.r.o., Film-Game.cz, Beranových 125, Praze 9 Letňany, Česká republika

adresa elektronické pošty: info@filmgame.cz

telefon: +420 723 797 676

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky pro kupní smlouvy (dále jen „obchodní podmínky“) upravují práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím při nákupu zboží od prodávajícího prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. prostřednictvím e-shopu: www.film-game.cz, telefonicky, případně prostřednictvím e-mailové komunikace.

1.2 Prodávajícím a provozovatelem e-shopu je společnost MUSIC STALL s.r.o. se sídlem U strouhy 276, 196 00 Praha 9, IČ: 27400247, DIČ: CZ27400247 (dále jen „prodávající“ nebo „MUSIC STALL“), zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 110074.

Adresa provozovny prodávajícího je: Music Stall s.r.o., Film-Game.cz, Beranových 125, 199 00 Praha 9 Letňany.

1.3 Kupujícím může být buď spotřebitel, nebo podnikatel.

a) Spotřebitelem je v souladu s § 419 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se společností MUSIC STALL nebo s ní jinak jedná.

b) Podnikatelem dle § 420 občanského zákoníku je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Kupující, který při vytvoření objednávky nebo v rámci registrace – založení zákaznického účtu v e-shopu prodávajícího – uvede své identifikační číslo (IČ), se bude pro účely těchto obchodních podmínek a vztahů s prodávajícím považovat za podnikatele.

2 POSTUP PŘI UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1 Kupující si zboží vybere v internetovém katalogu na www.film-game.cz. Kupující si může vybrat jakékoliv zboží, u kterého je umístěné tlačítko „Koupit“. Fotografie zobrazující zboží na internetovém obchodu jsou pouze informativní. Některé fotografie produktů mohou obsahovat dekorativní předměty, které nemusí být součástí dodávky.

2.2 Po stisknutí tlačítka „Koupit“ se objednávané zboží přidá do nákupního košíku, jehož obsah je kupujícímu kdykoliv k dispozici k nahlédnutí. Vytvoření objednávky zboží vloženého do nákupního košíku je podmíněné vyplněním údajů o kupujícím, které od něho systém vyžaduje, a které jsou nezbytné pro uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Objednávku je možné vytvořit též telefonicky přes zákaznickou linku prodávajícího tel. +420 723 797 676, kdy kupujícímu při uzavírání smlouvy asistuje pracovník prodávajícího, nebo též elektronicky odesláním na e-mail info@filmgame.cz. Kupující je povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Tyto údaje budou použité pro účely vytvoření objednávky a následně pro uzavření a plnění kupní smlouvy. Při vytváření objednávky je kupující též vyzván k poskytnutí svých aktuálně platných kontaktních údajů, a to telefonního čísla a e-mailové adresy, přičemž tyto údaje budou prodávajícím použité pro účely informování kupujícího o stavu vyřizování jeho objednávky (dostupnosti zboží, odeslání zboží/připravení zboží k vyzvednutí apod.). Údaje uvedené kupujícím jsou prodávajícím považovány za správné. Kupující se může u prodávajícího též registrovat - založit si na www.film-game.cz zákaznický účet. Založení zákaznického účtu je podmíněno vedle údajů nezbytných pro objednávku zboží též zadáním přihlašovací e-mailové adresy a hesla ze strany kupujícího. Prodávající doporučuje kupujícímu si přihlašovací údaje uchovat pro případ dalších nákupů. Při každém dalším nákupu u prodávajícího se kupující, který má založený zákaznický účet, může přihlásit pomocí svých přihlašovacích údajů. Je v zájmu kupujícího, aby chránil svoje přihlašovací údaje k zákaznickému účtu, neboť jejich poskytnutí třetí osobě může mít za důsledek její vystupování na www.film-game.cz pod jménem příslušného kupujícího. V případě, že dojde na straně kupujícího ke změně údajů uvedených kupujícím v rámci registrace, je kupující povinen prodávajícího o takové změně prodávajícího bez zbytečného odkladu informovat, a to buď formou aktualizace údajů v zákaznickém účtu, nebo e-mailem; účinnosti taková změna nabývá okamžikem jejího oznámení prodávajícímu (popř. uložením změny v zákaznickém účtu). Kupující bere na vědomí, že zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Prodávající může zrušit zákaznický účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj zákaznický účet déle než 3 roky nevyužívá (tj. po uplynutí 3 let od posledního nákupu v e-shopu prodávajícího), či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). V případě, že kupující poskytne souhlas s informováním o novinkách a zvýhodněných nabídkách, může prodávající údaje kupujícího používat též pro zasílání svých obchodních sdělení kupujícímu, a to až do doby, než kupující tento svůj souhlas odvolá, což je kupující oprávněn učinit kdykoliv.

2.3 Kupující vybere způsob platby kupní ceny zboží a způsob dodání zboží.

2.4 Než kupující závazně potvrdí objednávku, má právo zkontrolovat a změnit veškeré údaje uvedené v objednávce za účelem zjištění a opravy chyb vzniklých při zadávání objednávky.

2.5 Odesláním objednávky (kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku se závazkem platby“) kupující potvrzuje, že se seznámil anebo byl prodávajícím seznámen s hlavními vlastnostmi zboží, jeho celkovou cenou a ostatními náklady, a to náklady na dodání, tj. dopravu, případně též vynášku anebo instalaci zboží a další služby (dále tyto služby jen jako „doprovodné služby“), v případě, že nejsou tyto doprovodné služby zahrnuty v kupní ceně zboží, a stejně tak s tím, že tuto konkrétní cenu bude po akceptaci objednávky prodávajícím povinen prodávajícímu uhradit a že si zvolil způsob úhrady ceny z možností nabízených prodávajícím, s dodacími podmínkami, lhůtou, ve které se prodávající zavazuje dodat zboží, a činí prodávajícímu nabídku na uzavření smlouvy za uvedených podmínek. Nevyplývá-li z jednotlivých ustanovení těchto obchodních podmínek jinak, rozumí se kupní cenou celková cena zboží vč. všech doprovodných služeb.

2.6 Po odeslání objednávky bude tato zaregistrována v systému prodávajícího, o čemž bude kupující informován e-mailovým oznámením o obdržení objednávky prodávajícím. Uvedené e-mailové oznámení o obdržení objednávky není akceptováním návrhu kupujícího na uzavření smlouvy, ale pouze informací o doručení objednávky kupujícího prodávajícímu. Uvedení zboží na internetových stránkách prodávajícího je pouze pro účely prezentace zboží, nejedná se o návrh prodávajícího na uzavření kupní smlouvy ohledně takového zboží. Prodávající není povinen objednávku kupujícího akceptovat a kupujícímu objednané zboží dodat, a to zejména v případě vyprodání zásob zboží nabízeného ze strany prodávajícího na internetových stránkách prodávajícího, nebo v případě, že není dodavatel prodávajícího schopen zboží dodat v přiměřené lhůtě nebo lhůtě požadované kupujícím (§ 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije). O této situaci prodávající kupujícího bezodkladně informuje a navrhne mu příp. náhradní řešení.

2.7 Kupní smlouva se považuje za uzavřenou až doručením dalšího e-mailu prodávajícího kupujícímu (dále též jen „akceptace objednávky“) s potvrzením o uzavření smlouvy. Prodávající je však před akceptací objednávky vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.8 Akceptací objednávky je mezi kupujícím a prodávajícím uzavřena kupní smlouva, jejímž předmětem je dodání zboží specifikovaného v objednávce a poskytnutí doprovodných služeb za cenu uvedenou v objednávce, vše za podmínek uvedených na www.film-game.cz, v těchto obchodních podmínkách a reklamačním řádu. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád jsou pak zveřejněny na www.film-game.cz a jsou (v jejich aktuálním znění ke dni uzavření kupní smlouvy) nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.

2.9 Právo kupujícího – spotřebitele na odstoupení od smlouvy je upraveno v článku 6. těchto obchodních podmínek.

2.10 Objednávka kupujícího je po své akceptaci jako uzavřená kupní smlouva uložena u prodávajícího a kromě prodávajícího (a kupujícího prostřednictvím jeho zákaznického účtu) není přístupná jiným subjektům.

2.11 Smlouva je uzavírána v českém jazyce, avšak nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího nebo kupujícího, je možné smlouvu uzavřít i v jiném pro obě strany srozumitelném jazyce.

2.12 Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou popsány v těchto obchodních podmínkách a na internetových stránkách www.film-game.cz.

2.13 Prodávající odmítá jakékoli dodatky či odchylky k těmto obchodním podmínkám, zejména jakékoli dodatky

či odchylky oproti informacím zveřejněným prodávajícím v internetovém katalogu, uvedené v objednávce odeslané kupujícím.

2.14 Kupující je povinen neprodleně písemně či jiným způsobem oznámit prodávajícímu každou změnu svých kontaktních údajů; účinnosti tato změna nabývá okamžikem jejího oznámení prodávajícímu (popř. jejím uložením v zákaznickém účtu kupujícího). Případné neoznámení jde k jeho tíži. Písemnosti jsou považovány za řádně odeslané, jsou-li adresovány na adresu, kterou kupující naposledy prodávajícímu oznámil. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

2.15 Koupí produktů z obchodní nabídky prodávajícího nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem.

2.16 V okamžiku, kdy již prodávající předal zboží dle původní objednávky přepravci, nebo již upravil zboží na přání zákazníka, není již prodávající povinen přijmout jakoukoli změnu objednávky. Pokud kupující úplně zruší objednávku, která již byla potvrzená prodávajícím, a to i po výše zmíněné důvodné neakceptaci změny závazné objednávky ze strany prodávajícího, má prodávající nárok po kupujícím požadovat smluvní pokutu (storno poplatek) ve výši 10% z ceny zboží. Nárok na Náhradu případně vzniklé škody nezaniká úhradou smluvní pokuty.

Dárkové poukazy

Chcete někoho obdarovat a neznáte přesně jeho přání. Kupte naši DÁRKOVOU POUKÁZKU. Pořídit poukaz můžete jako každý jiný produkt - vložte si jej do košíku, vyberte způsob úhrady platbu kartou či převodem, zvolte osobní odběr na prodejně a do poznámky napište e-mailovou adresu, kam chcete poukaz zaslat.

E-mailovou poukázku Vám po doručení platby pošleme ve formátu PDF, který můžete vytisknout a darovat. Na poukázce je kód, který při jejím použití zadáte v nákupním košíku a hodnota poukázky je odečtena z ceny nákupu. Platnost poukázky je 12 měsíců od data vystavení. Dárkový poukaz je určený k úhradě nákupu na www.filmgame.cz, a to na jakékoliv zboží z nabízeného sortimentu. Zboží, které chcete poukazem zaplatit, vložíte do košíku v prvním kroku objednávky, kde zadáte kód poukazu do pole Slevový kód. Cena za vybrané zboží pak bude ponížena právě o hodnotu dárkového poukazu. Hodnota poukazu bude odečtena v celé výši. Poukaz není směnitelný za peníze. Poukaz nelze rozměnit. Hodnotu poukazu je možné vyčerpat pouze jednorázovým nákupem. Platnost poukazu je 12 měsíců od nákupu, po uplynutí tohoto data se poukaz stává neplatným. Poukaz nemůže být nijak nahrazen v případě ztráty.

Slevové kódy

Obdržíte-li slevový kód, vkládá se v prvním kroku košíku. Slevový kód nelze kombinovat se slevou z věrnostního programu. Na jednu objednávku lze využít pouze jednu výhodu.

Věrnostní program

Milí zákazníci, velice si vážíme Vaší důvěry, a proto jsme pro každého registrovaného uživatele připravili speciální věrnostní program. V rámci tohoto programu získáte body, které při dalším nákupu můžete uplatnit jako slevu na Vaši objednávku.

Za každých 100,-kč zaplacených za zboží Vám budou připsány 3 body, tedy 3% (1 bod = 1kč,-)

Dodatečnou slevou 3% obdržíte zboží za NEJVÝHODNĚJŠÍ CENY NA TRHU.

▪ žádné povinné nákupy

▪ věrnostní body za každý nákup

▪ spousta zajímavých odměn a dárků

▪ body se na Vaše konto připisují za objednávky provedené prostřednictvím e-shopu FilmGame.cz, řádně odebrané a zaplacené.
    (Telefonické nebo e-mailové objednávky nemají na bodový systém vliv)

▪ nasbíranými body můžete uhradit část nebo celou objednávku pořízenou na e-shopu FilmGame.cz ve čtvrtém kroku košíku

▪ body nelze proměnit za peníze.

▪ v případě stornování objednávky, či vrácení zboží, budou body zpětně odebrány

▪ při stornování objednávky, či vrácení zboží, budou body zpětně odebrány

V PŘÍPADĚ ZÁJMU O ZAPOJENÍ DO VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU DOPORUČUJEME PROVÉST REGISTRACI PŘED PRVNÍM NÁKUPEM na http://www.film-game.cz/registrace.php.

Přehled počtu bodů, které jste nasbírali, jsou k nahlédnutí po přihlášení do eshopu FilmGame.cz, a to v uživatelském profilu pod nadpisem: Moje objednávky – body.

Věrnostní program je zákaznický bonusový program určený zákazníkům internetového obchodu FilmGame.cz. Jeho cílem je odměnit pravidelné registrované zákazníky obchodu dodatečnými bonusy ve formě slevy na další nákupy.

Společnost Music Stall s.r.o. považuje osobní údaje za vysoce důvěrné a použije je pouze pro vlastní potřebu ve smyslu zákona 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetí osobě.

Společnost Music Stall s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu pravidel věrnostního programu.

3 PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Aktuální cena zboží vždy odpovídá ceně zboží, která je pro dané zboží uvedena v internetovém katalogu na internetových stránkách prodávajícího www.film-game.cz v době objednání zboží.

3.2 Ceny uvedené v internetovém katalogu jsou uváděny včetně DPH a všech daní a poplatků. Pokud není u konkrétního zboží výslovně uvedeno jinak, uvedené ceny však nezahrnují náklady na dopravu (nebo další doprovodné služby), případně doběrečné, které se liší v závislosti na způsobu dopravy a platby zvoleném kupujícím a které bude kupující povinen zaplatit prodávajícímu společně s kupní cenou zboží.

3.3 Náklady na dopravu, případně doběrečné jsou uvedeny na internetových stránkách prodávajícího. Informace o těchto nákladech platí pouze pro dodání zboží v rámci území České republiky.

3.4 Náklady na prostředky komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy (náklady internetového připojení či náklady na telefonické hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.

3.5 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) platbou předem bankovním převodem nebo přímým vkladem na bankovní účet prodávajícího číslo 222783389/ 0800 vedený u České spořitelny. Pokud kupující zvolí platbu předem, je povinen zaplatit cenu zboží na účet prodávajícího nejpozději do 7 dnů od potvrzení objednávky (po připsání částky na náš účet, Vás kontaktujeme a zboží odešleme na uvedenou adresu;

b) dobírkou, kdy při přebírání zboží bude uhrazena doručovateli plná cena v hotovosti nebo platební kartou;

c) při osobním odběru zboží v provozovně prodávajícího v hotovosti nebo platební kartou v dané provozovně prodávajícího.

d) transakcí PLATEBNÍ / KREDITNÍ KARTOU prostřednictvím stránek internetového obchodu www.film-game.cz
http://www.film-game.cz/img/basic/credit-card/visa_21.gif http://www.film-game.cz/img/basic/credit-card/visa-electron_21.gif http://www.film-game.cz/img/basic/credit-card/mastercard_21.gif http://www.film-game.cz/img/basic/credit-card/maestro_21.gif
Transakce platební kartou je zabezpečená serverem České spořitelny přes https rozhraní.

Konkrétní informace již sdělujete pouze bance - nám nejsou dostupné.

Banka nás elektronicky vyrozumí o úspěšné transakci a my okamžitě začneme vyřizovat Vaší objednávku.

Kupující se stane vlastníkem zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny (výhrada vlastnického práva).

3.6 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby uvedeného v akceptaci objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.7 Faktura (daňový doklad) bude zaslána prodávajícím kupujícímu elektronicky e-mailem současně s potvrzením objednávky, nejpozději však do 5-ti dnů po úhradě kupní ceny zboží; v případě osobního odběru pak může být faktura předána kupujícímu v listinné podobě při převzetí zboží.

3.8 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

CENY ZA DOPRAVU - ČESKÁ REPUBLIKA:

ČESKÁ POŠTA: Balík Do ruky, Balík Na poštu - 109,- (dobírka 20,-) [ nad 2.000 kč ZDARMA] (objednávky přijaté do 12h odesíláme v den objednání)

ČESKÁ POŠTA: Balík Do balíkovny - 89,- (dobírka 10,-)

http://www.film-game.cz/img/basic/credit-card/visa_21.gif http://www.film-game.cz/img/basic/credit-card/visa-electron_21.gif http://www.film-game.cz/img/basic/credit-card/mastercard_21.gif http://www.film-game.cz/img/basic/credit-card/maestro_21.gif

PPL: (dobírka 30,-) Kč [ nad 2.000 kč ZDARMA] (objednávky přijaté do 11h odesíláme v den objednání)

PPL: (převodem, nebo platební kartou) 109,- Kč [ nad 2.000 kč ZDARMA] (odesíláme ihned po připsání částky na účet, nebo zaslání kopie příkazu)

Zásilkovna (převodem, nebo platební kartou) 65,- Kč [ nad 2.000 kč ZDARMA ] (odesíláme ihned po připsání částky na účet, nebo zaslání kopie příkazu)

Zásilkovna (dobírka) 85,- Kč [ nad 2.000 kč ZDARMA ] (objednávky přijaté do 12h odesíláme v den objednání)

OSOBNÍ PŘEVZETÍ (platba na provozovně Praha 9 v Letňanech bez poplatku)

CENY ZA DOPRAVU - SLOVENSKÁ REPUBLIKA:

ZÁSILKOVNA: 4 EUR (dobírka 1,2EUR)

Kurýr - doručení na adresu: 6,5 EUR (dobírka 1,2EUR)

Slovenská pošta: 6,5 EUR (dobírka 1,2EUR)

Doprava ZDARMA do Zásilkovny - nad 80 EUR

Doprava ZDARMA poštou či GLS - nad 120 EUR

Údaje o naší bance:

příjemce: Music Stall s.r.o.

banka: Česká Spořitelna

SWIFT : GIBA CZ PX

IBAN CZ45 0800 0000 0002 2278 3389

http://www.film-game.cz/img/basic/credit-card/visa_21.gif http://www.film-game.cz/img/basic/credit-card/visa-electron_21.gif http://www.film-game.cz/img/basic/credit-card/mastercard_21.gif http://www.film-game.cz/img/basic/credit-card/maestro_21.gif

CENY ZA DOPRAVU ZAHRANIČÍ EU: payment by card

Poczta Polska: 7,5 EUR

Inpost Paczkomaty 6,5EUR

Österreichische Post: 10 EUR

Deutsche Post: 8,5

EURDPD Hungaria: 7,5 EUR

Packeta.hu Szállítás az átvételi pontra 6,5 EUR

Other country in EU: 15 EUR

Other World Wide: 25 EU

http://www.film-game.cz/img/basic/credit-card/visa_21.gif http://www.film-game.cz/img/basic/credit-card/visa-electron_21.gif http://www.film-game.cz/img/basic/credit-card/mastercard_21.gif http://www.film-game.cz/img/basic/credit-card/maestro_21.gif

Ceny do zahraničí jsou kalkulovány na objednávku standardních 3 - 5 ks DVD, Blu-ray, či her.

Prices abroad are calculated on the standard order 3-5 pcs DVD, Blu-ray or games.

Film-Game.cz reserves the right to increase the postage depending on the weight of the parcel. This will be consulted with the buyer.

Larger shipments will be calculated separately.

FilmGame.cz si vyhrazuje právo na navýšení poštovného v závislosti na hmotnosti zásilky. Toto bude konzultováno s nakupujícím.

4 DODACÍ PODMÍNKY

4.1 Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu a druhu objednaného zboží. U zboží běžně dostupného a zboží, které má prodávající skladem, probíhá odeslání zásilky zpravidla následný pracovní den od uzavření kupní smlouvy (při platbě na dobírku) nebo následný pracovní den od připsání příslušné částky kupní ceny na účet prodávajícího (při platbě předem – bezhotovostní platbě převodem či vkladem na účet). Zboží, které není skladem, prodávající expeduje, jakmile je to možné (zpravidla do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy, v případě platby předem pak za podmínky plné úhrady kupní ceny); o přesném datu pak prodávající kupujícího informuje. Kupující si může zboží vyzvednout rovněž osobně v provozovně prodávajícího na adrese Music Stall s.r.o., Film-Game.cz, Beranových 125, 199 00 Praha 9 Letňany (Po - Pá: 9 - 17h) - zboží skladem připraveno v den objednání.

Vyzvednout objednávku lze po doručení informace prodávajícího, že zboží je na provozovně připraveno k vyzvednutí, a to oproti uhrazení kupní ceny (v případě platby v hotovosti nebo platební kartou v dané provozovně prodávajícího), popř. po předchozí úhradě kupní ceny (při platbě předem – bezhotovostní platbě převodem či vkladem na účet); v takovém případě platí, že zboží bude na provozovně prodávajícího připraveno k vyzvednutí obdobně ve lhůtách shora uvedených pro expedici zboží. O přesném datu připravenosti zboží k vyzvednutí pak prodávající kupujícího informuje. Kupující má kdykoli možnost se ohledně přibližného termínu dodání informovat u prodávajícího, a to i před uzavřením kupní smlouvy (kupujícímu se doporučuje zejména v případě zboží vyráběného na zakázku nebo zboží, které není skladem). Kupující bere na vědomí, že mohou nastat okolnosti, které prodávající neumí ovlivnit a pro které nastane nesplnitelnost dodání objednaného zboží kupujícímu; v takovém případě se použije postup podle následujícího odstavce.

4.2 Pokud výše uvedená doba dodání bude z technických důvodů nesplnitelná (nedostupnost zboží), prodávající se zavazuje o tom neprodleně informovat kupujícího a pokud nedojde k dohodě prodávajícího a kupujícího o dodání zboží v náhradní lhůtě, o dodání náhradního zboží ani o jiném náhradním plnění, je kterákoliv ze stran oprávněna od kupní smlouvy na dodání zboží odstoupit; v takovém případě se prodávající zavazuje nejpozději do 14 dnů od nabytí účinnosti odstoupení vrátit zaplacenou kupní cenu nebo zálohu, a to stejným způsobem, jaký byl použit při její platbě kupujícím, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak. Kupující - spotřebitel je obdobně oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě, že prodávající je v prodlení s odevzdáním zboží z jiného důvodu a svoji povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu kupující poskytl. Kupující – spotřebitel může od kupní smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty v případě, že prodávající odmítl plnit nebo je plnění v určeném čase nezbytné s ohledem na okolnosti při uzavření smlouvy nebo okolnosti, které kupující sdělil prodávajícímu před uzavřením kupní smlouvy.

4.3 Má-li prodávající zboží dle objednávky kupujícího dodat na místo doručení stanovené kupujícím, zavazuje se prodávající odeslat zboží kupujícímu na adresu v České republice, kterou kupující uvede v objednávce jako místo doručení, a kupující je povinen zboží při dodání převzít. Prodávající odevzdá zboží kupujícímu – podnikateli předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožněním kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Kupujícímu – spotřebiteli prodávající odevzdá zboží, jakmile dopravce předá zboží kupujícímu nebo kupujícím určené osobě.

4.4 Dodání na místo doručení zahrnuje dodání zboží po první uzamykatelné dveře bez vynášky zboží dle podmínek dopravce a způsobu dodání zvoleného kupujícím při objednávce zboží. Bližší informace o způsobech dodání zboží na místo doručení a nákladech na dodání zboží jsou k dispozici na www.film-game.cz, zejména pak na stránce Doprava.

4.5 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení (kupujícímu zaniká případný nárok na dodání zboží „zdarma“ (v ceně zboží), pokud se takové dodání na dané zboží vztahovalo). V případě, kdy prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou dopravu zboží na straně kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny dopravovaného zboží ve výši stanovené ve webovém rozhraní obchodu. V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy a celková kupní cena zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma podle předchozí věty, právo kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a kupující je povinen dopravu zboží prodávajícímu uhradit.

4.6 Zboží, které bylo uhrazeno předem, bude předáno jen kupujícímu či osobě oprávněné k převzetí zboží za kupujícího, přičemž v případě předání zboží dopravcem bude za takovou osobu považována osoba, která splní požadavky vyžadované dopravcem pro předání zboží, zejména při předání zboží zná podstatné náležitosti objednávky, prokáže svou totožnost, či sdělí jiné jedinečné identifikační údaje (předem sdělené prodávajícím či dopravcem kupujícímu) opravňující ji k převzetí zboží (PIN kód apod.).

4.7 V případě zvolení osobního odběru, je kupující povinen si vyzvednout zboží, které bylo uhrazeno předem, nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy mu prodávajícím byla potvrzena připravenost zboží k vyzvednutí. V případě zvolení osobního odběru a zvoleného způsobu platby v hotovosti nebo platební kartou v dané provozovně prodávajícího, je pak kupující povinen si vyzvednout zboží nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy mu prodávajícím byla potvrzena připravenost zboží k vyzvednutí.

4.8 Při převzetí zboží je kupující povinen zboží vizuálně zkontrolovat a překontrolovat neporušenost obalu a zboží. Kupující je oprávněn zboží nepřevzít v případě, že je na zboží nebo na jeho obalu viditelné mechanické poškození způsobné přepravou nebo v případě, že zboží není úplné. V takovém případě je kupující povinen sepsat s pracovníkem prodávajícího anebo přepravní společnosti, která zajišťuje dopravu zboží, protokol o škodě/reklamaci. Podpisem průvodního listu kupující stvrzuje, že zásilka byla dodána v pořádku.

4.9 V případě prodlení kupujícího s převzetím zboží je prodávající v pozici uschovatele (§ 2120 odst. 1 občanského zákoníku) a na právní vztah kupujícího a prodávajícího se použijí přiměřeně ustanovení občanského zákoníku o smlouvě o úschově (§ 2402 a násl. občanského zákoníku). V případě prodlení kupujícího s převzetím zboží delšího než 5 dnů, bude prodávající oprávněn účtovat si za úschovu zboží částku ve výši 50 Kč za každý, byť i jen započatý, den úschovy za každý jeden kus zboží, s jehož převzetím je kupující v prodlení. V případě prodlení s převzetím zboží delšího jak 10 dnů může prodávající též:

(i) zboží prodat na účet zákazníka za podmínek dle § 2126 občanského zákoníku a výtěžek z prodeje vydat zákazníkovi; nebo

(ii) odstoupit od kupní smlouvy na dodání zboží zákazníkovi a vrátit zákazníkovi kupní cenu zboží.

Výtěžek z prodeje nebo vracenou kupní cenu snížené o skladné a případně účelně vynaložené náklady spojené s prodejem zboží prodávající uhradí převodem na bankovní účet zákazníka, je-li prodávajícímu znám nebo, není-li prodávajícímu znám bankovní účet zákazníka, ponechá na interním účtu prodávajícího jako pohledávku zákazníka s označením jména zákazníka a tohoto vyzve k převzetí (popř. sdělení bankovního účtu pro vydání); tato pohledávka se neúročí. Nárok prodávajícího na náhradu škody ani její výše tím nejsou dotčeny.

V balení může být také reklamní sdělení jiné společnosti.

Upozornění:

Neúplnou nebo poškozenou zásilku prosím oznamte neprodleně na adresu info@filmgame.cz nebo na tel. +420 723 797 676.

V případě poškozené zásilky je nutné s přepravcem sepsat škodní protokol a ten poté neprodleně zaslat prodávajícímu.

5 PRÁVA Z VAD A POPRODEJNÍ SERVIS

5.1 Práva vznikající kupujícímu - spotřebiteli z vadného plnění se řídí platnou právní úpravou (zejména § 2165 a násl. zákona občanského zákoníku) a platným Reklamačním řádem společnosti MUSIC STALL.

5.2 V případě kupujícího – podnikatele se práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího řídí občanským zákoníkem, pokud není dále stanoveno jinak. Kupující – podnikatel je povinen zjevné vady zboží nahlásit prodávajícímu do 24 hodin od převzetí zboží a zboží nepoužívat. Pozdější reklamace tohoto charakteru nemusí být prodávajícím akceptovány. Skryté vady je kupující – podnikatel povinen oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let od odevzdání zboží prodávajícím kupujícímu, pokud ze záručního listu výrobce dotčeného zboží nevyplývá jiná záruční doba. Při uplatnění práv z vad dle ustanovení § 2099 a násl. občanského zákoníku (tj. uplatnění práva na odstranění vad dodáním nového zboží bez vad, resp. chybějícího zboží, opravu zboží, pokud jsou vady odstranitelné, přiměřenou slevu nebo odstoupení od smlouvy) je kupující – podnikatel povinen dodat prodávajícímu reklamované zboží včetně faktury nebo jiné formy daňového dokladu, a to v kterékoliv z provozoven prodávajícího. V případě uplatnění práva na výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy je kupující – podnikatel povinen dodat prodávajícímu zboží včetně originálního balení a veškerého příslušenství. V případě odstoupení od smlouvy je kupující – podnikatel povinen vrátit, vše co podle kupní smlouvy obdržel, tj. v případě, že byl se zakoupeným zbožím poskytnut prodávajícím dárek nebo jiné plnění za zvýhodněnou cenu, případně symbolickou cenu, a od kupní smlouvy bylo odstoupeno, je kupující – podnikatel povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním poskytnuté dárky, resp. plnění poskytnuté za zvýhodněnou nebo symbolickou cenu (§ 1727 občanského zákoníku). Kupující – podnikatel je povinen poskytnout součinnost nutnou pro vyplnění reklamačního protokolu pověřeným pracovníkem prodávajícího.

5.3 V případě vad, za které prodávající kupujícímu neodpovídá, je prodávající oprávněn zprostředkovat zákazníkovi opravu zboží prostřednictvím dohodnutých partnerů, a to ve lhůtách, způsobem a v cenách, které jsou určeny tímto partnerem a o kterých prodávající kupujícího bude informovat bez zbytečného odkladu po jejich obdržení od daného partnera.

5.4 V případě rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a ustanoveními reklamačního řádu, budou mít přednost ustanovení reklamačního řádu.

6 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY SPOTŘEBITELEM

6.1 V souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má kupující – spotřebitel (ne však kupující - podnikatel) právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne převzetí zboží, přičemž jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik položek (druhů) zboží nebo dodání více kusů zboží, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední položky nebo posledního kusu zboží, nebo jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

6.2 Spotřebitel může odstoupit od smlouvy jakýmkoliv prohlášením učiněným vůči prodávajícímu, např. spotřebitel může oznámení o odstoupení od smlouvy doručit e-mailem na info@filmgame.cz, předat na libovolné provozovně prodávajícího, oznámit telefonicky na zákaznické lince tel. č. +420 723 797 676. V případě odstoupení písemnou formou musí být oznámení o odstoupení prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v článku 6.1 výše.

6.3 Prodávající doporučuje spotřebiteli, aby pro urychlení procesu spojeného s odstoupením od smlouvy použil vzorový formulář odstoupení od kupní smlouvy. V takovém případě potvrdí prodávající spotřebiteli bez zbytečného odkladu přijetí vyplněného formuláře.

6.4 Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy prodávajícímu, zboží, které od prodávajícího obdržel, a to na vlastní náklady, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, ledaže se smluvní strany dohodly, že si prodávající zboží sám vyzvedne (v takovém případě činí výše nákladů spojených s vrácením zboží částku 15,- Kč za 1 km jízdy pracovníků prodávajícího z nejbližší provozovny prodávajícího za účelem převzetí zboží a jeho vrácení do této provozovny). Lhůta je zachována, pokud spotřebitel odešle zboží před jejím uplynutím.

6.5 Zakoupené zboží může spotřebitel zaslat nebo předat buď do kterékoliv provozovny prodávajícího, nebo na adresu, kterou mu sdělí prodávající po obdržení oznámení o odstoupení. Zboží odeslané prodávajícímu na dobírku nebude prodávajícím převzato. Vracené zboží musí být zajištěno pro přepravu tak, aby se předešlo jeho poškození.

6.6 Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy do 14 dní, odešle kupující vracené zboží odesílané zpět na adresu prodávajícího v původním nepoškozeném obalu, nerozbalené, bez známek použití (musí být nepoškozené a kompletní), pokud možno spolu s kopií dokladu o zaplacení a formulářem o Odstoupení od kupní smlouvy zasláno zpět prodávajícímu - zboží se nesmí posílat na dobírku (v takovém případě nebude vyzvednuto). Doporučujeme zboží pojistit. Zboží je také možné ve stejné lhůtě osobně donést na provozovnu v neporušeném obalu, ve stavu, v jakém bylo při převzetí spotřebitelem a to včetně veškeré dokumentace (záruční list, návody) a příslušenství, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku toho, že spotřebitel zvolil způsob dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím), a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud se nedohodnou jinak.

6.7 Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než obdrží zboží nebo než mu spotřebitel prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal, dle toho, co nastane dříve.

6.8 Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty vraceného zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než bylo nezbytně nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží (tj.

způsobem obdobným a obvyklým při nákupu zboží v kamenném obchodě), nebo v důsledku toho, že zboží není kompletní (chybí některé jeho příslušenství apod.).

6.9 V případě, že spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží, jak je uvedeno v předchozí větě, je prodávající oprávněn započíst své právo na náhradu za snížení hodnoty vraceného zboží na vracenou kupní cenu; výši této náhrady je však povinen prokázat.

6.10 Pokud je se zakoupeným zbožím poskytováno prodávajícím kupujícímu na základě objednávky kupujícího další plnění za zvýhodněnou cenu, případně symbolickou cenu nebo jako dárek, je smlouva mezi prodávajícím a kupujícím na dodání takového plnění uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, smlouva na dodání dalšího plnění pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté plnění (i dárky) které si objednal. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

6.11 Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy (dle ustanovení § 1837 ObčZ):

a) o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě, že byly poskytovány za úplatu pouze, pokud se započalo s jejich plněním s předchozím výslovným souhlasem spotřebitelem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,

d) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jako i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,

e) o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby,

f) o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany nosiče a autorských práv (např. DVD, CD apod.). Kupující bere na vědomí, že dle ust. § 1837 občanského zákoníku nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky v zapečetěném obalu, pokud jej kupující již porušil.

g) o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil (např. holicí strojky, epilátory apod.),

h) o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období, jakož i v dalších případech uvedených v § 1837 ObčZ.

6.12 V případě, že kupující - spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, zanikají i závazky ze všech vedlejších smluv, jejichž předmětem je poskytnutí služby související s danou kupní smlouvou (smlouvy o vázaném úvěru (splátkovém prodeji), pojistné smlouvy, smlouvy o prodloužené záruce nebo pojištění) uzavřených kupujícím s prodávajícím nebo prodávajícím zprostředkovaných. Případné vrácení plateb uhrazených kupujícím dle vedlejších smluv bude provedené v souladu s obchodními podmínkami, jež se vztahují na tyto vedlejší smlouvy.

7 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY PRODÁVAJÍCÍM

7.1 Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě porušení závazku kupujícího z kupní smlouvy, zejména z důvodu nezaplacení ceny zboží ze strany kupujícího, prodlení kupujícího s převzetím zboží po koupi zboží nebo prodlení kupujícího s převzetím zboží po vyřízení reklamace prodávajícím.

7.2 Prodávající je oprávněn od smlouvy dále odstoupit v případě vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit (zboží není dodáno dodavatelem, došlo k výrazné změně ceny účtované dodavatelem, apod.). O odstoupení je prodávající povinen neprodleně informovat kupujícího a příp. se pokusit dohodnout s ním možné náhradní řešení.

7.3 Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené s kupujícím rovněž v případě zjevné chyby v ceně zboží (čímž se rozumí zejména situace, je-li cena objednaného zboží zjevně jiná, než je pro tento druh a typ zboží obvyklé, aniž by uvedeného zboží bylo jasně uvedeno, že se jedná o slevu nebo akci) a jiné zjevné chyby v psaní mající vliv na podstatné náležitosti smlouvy. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

7.4 V případě, že prodávající odstoupil od smlouvy a kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět a to stejným způsobem, jaký byl použit při platbě ceny zboží kupujícím, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak, v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů od nabytí účinnosti odstoupení.

8 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1 Spokojenost kupujícího s nákupem zjišťuje prodávající prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do nichž je e-shop prodávajícího zapojen. Tyto dotazníky zasílá prodávající pokaždé, když kupující nakoupí u prodávajícího, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítne kupující zasílání obchodních sdělení prodávajícího nebo kupující neodvolá svůj dříve udělený souhlas. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky je prováděno na základě oprávněného zájmu prodávajícího, který spočívá ve zjišťování spokojenosti kupujícího s nákupem. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování zpětné vazby zákazníků a analýz tržního postavení prodávajícího využívá prodávající zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely je prodávající oprávněn předávat informace o zakoupeném zboží a e-mailovou adresu kupujícího. Osobní údaje kupujícího nejsou při zasílání těchto e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem.

8.2 Informace týkající se ochrany osobních údajů v souvislosti s právní úpravou v oblasti ochrany osobních údajů

- Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) - a zavedením opatření na zajištění souladu postupů prodávajícího s GDPR a se souvisejícími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů (např. zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů), najde kupující na stránce Zpracování osobních údajů.

9 POTVRZENÍ SOUHLASU S VOP A REKLAMAČNÍM ŘÁDEM

Kupující při potvrzení každé objednávky zboží z internetového obchodu prodávajícího potvrzuje, že se seznámil a že souhlasí s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem společnosti MUSIC STALL.

10 DALŠÍ INFORMACE

10.1 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

10.2 Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

10.3 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz, je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

10.4 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

11 ÚČINNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK

11.1 Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek, která nabude účinnosti nejdříve dnem uveřejnění aktualizovaného znění obchodních podmínek na internetové stránce prodávajícího. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím se vždy řídí zněním obchodních podmínek platným ke dni, kdy byla kupní smlouva uzavřena.

11.2 Práva a povinnosti smluvních stran z kupní smlouvy a v souvislosti s touto se řídí právním řádem České republiky, s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „občanský zákoník“), a je-li smluvní stranou spotřebitel, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

11.3 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

11.4 Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a reklamační protokol.

11.5 Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 15. 9. 2023 a plně nahrazují předchozí obchodní podmínky.

heureka-shoproku

o-nas

Hledat: ""

0 ks
Košík: 0
0 ks